Monday, January 04, 2010

திருப்பாவை (Thiruppaavai 18, 19)

"உந்து மதகளிற்றன் ஓடாத தோள்வலியன்
நந்தகோ பாலன் மருமகளே! நப்பின்னாய்!
கந்தம் கமழும் குழலீ! கடைதிறவாய்.
வந்தெங்கும் கோழி அழைத்தனகாண் மாதவிப்
பந்தல்மேல் பல்கால் குயிலினங்கள் கூவினகாண்
பந்தார் விரலி உன்மைத்துனன் பேர்பாடச்
செந்தாமரைக் கையால் சீரார் வளையொலிப்ப
வந்து திறவாய் மகிழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்."
பொருள்:
மதநீர் பெருகும் யானையை போல் வலிமையும் பகைவரை கண்டு அஞ்சி ஓடாத வலிமையான தோள்களையும் உடையவனான நந்தகோபனின் மருமகள் நப்பின்னையே, நறுமணம் கமழும் கூந்தலை உடையவளே கதவை திற! பொழுது விடிந்து நாற்புறமும் கோழிகள் கூவுகின்றன, குருக்கத்திக் கொடிகளில்(மாதவி பந்தல்) மீது குயில்கள் அமர்ந்து கூவுவதைக் கேள்! பந்து பொருந்திய விரல்களை உடையவளே நாங்கள் கண்ணனின் பேர் பாட வந்துள்ளோம். உன் தோள் வளைகள் ஒலி எழுப்ப நீ எழுந்து வந்து, உன் செந்தாமரை கையால் கதவை திறவாய்!
undhu madha kaLitran Odaadha thOL valiyan
nandhagOpan marumagaLE nappinnaay
kandham kamazhum kuzhali kadai thiRavaay
vandhu engum kOzhi azhaiththana kaaN maadhavi(p)
pandhal mEl pal kaal kuyilinangaL koovina kaaN
pandhu aar virali un maiththunan pEr paada(ch)
chendhaamarai(k) kaiyaal seeraar vaLai olippa
vandhu thiRavaay magizhndhElOr embaavaay.

un^thu matha kaLiRRan - Showing off (your) excitement (like an) elephant (who)
Otaatha thOL valiyan * - does not retreat (and has) shoulders (that are) powerful
nan^thakOpaalan marumakaLE nappinnaay * - NandagOpan's daughter-in-law (Oh you !). Oh Nappinai
kan^tham kamazhum kuzhali - with) fragrant smelling head of hair katai thiRavaay * - (the) door (please) open .
van^thu eNGkum kOzhi - Are up and everywhere the hens (and are)
azhaiththana kaaN * maathavip - calling Look ! Kurukkathi flowers
pan^thal mEl palkaal - bower (sitting on) top several times
kuyili naNGkaL kUvina kaaN * - cuckoo birds of many sorts (are) singing Look
pan^thaar virali - (Holding) ball (in) fingers (He)
un maiththunan pEr paatac * - your husband (we his) praises (want to) sing
cen^thaamaraik kaiyaal - (with your) red Lotus hands
cIraar vaLai olippa * (with) beautiful bangles jingling
van^thu thiRavaay makizhn^thu - Come (and) open (the door) with joy.
El Or empaavaay - Come (Let us do) (the penance of) paavai nOmbu

"குத்து விளக்கெரியக் கோட்டுக்கால் கட்டின்மேல்
மெத்தென்ற பஞ்ச சயனத்தின் மேலேறி
கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னை கொங்கைமேல்
வைத்துக் கிடந்த மலர்மார்பா வாய்திறவாய்
மைத்தடங் கண்ணினாய் நீயுன் மணாளனை
எத்தனை போதும் துயிலெழ வொட்டாய்காண்
எத்தனை யேலும் பிரிவாற்ற கில்லாயால்
தத்துவம் அன்று தகவேலோ ரெம்பாவாய்"
பொருள்:
குத்து விளக்குகள் நாற்புறமும் சுடர் விட்டெரிய யானைதந்தத்தால் செய்யப்பட்ட கால்களை உடைய கட்டிலில், மென்மையான சயனத்தில்(படுக்கையில்), கொத்து கொத்தாக பூக்களை கூந்தலில் சூடிக்கொண்டு உறங்குகின்ற நப்பினையின் மார்பில் தலை வைத்து படுத்துறங்கும் கண்ணா நீ வாய் திறந்து ஒரு வார்த்தையேனும் பேசு! மை பூசியுள்ள அழகிய கண்களை உடைய நப்பின்னையே! அவனை விட்டு சிறிது நேரமும் பிரிய மனமில்லாததால் எவ்வளவு நேரமாகியும் கண்ணனை துயிலெழுப்பாமல் இருக்கிறாயே, இது உன் குணத்திற்கு தகுமோ?
kuththu viLakkeriya kOttu(k) kaal kattil mEl
meththenRa pancha sayanaththin mEl ERi(k)
koththalar poonguzhal nappinai kongai mEl
vaiththu(k) kidandha malar maarbaa vaay thiRavaay
mai(th) thadam kaNNinaay nee un maNaaLanai
eththanai pOdhum thuyilezha ottaay kaaN
eththanaiyElum pirivu aatragillaayaal
thaththuvam anRu thagavElOr embaavaay

kuththu viLakk eriyak – Oil lamps lighted,
kOttuk kaal kattil mEl * - ivory legs bed (made of) on the top
meththenRa paNYca cayanaththin mEl ERi * - a soft cotton mattress, atop climbed
kothth alar pUNGkuzhal- with) bunches (of) flowers on her head
nappinai koNGkai mEl * - Nappinai (Her) bosom on top
vaiththuk kitan^tha - resting (your forehead) (and) sleeping (Oh)
malar maarpaa - wide chested (Lord).
vaay thiRavaay *-(Please at least) mouth open
mai ththataNG kaNNinaay - Mai decorated eyes
nI un maNaaLanai * -You , your husband -
eththanai pOthum - if late or at any time
thuyilezha - wake (him) up , (you will)
ottaay kaaN * - not let us . Look !
eththanaiyElum - even for a little time ,
pirivu aaRRak - separated to be ,
illaayaal * - You do not want
thaththuvam anRu - Good natured (this) is not (nor)
thakavu - is it fair.
El Or empaavaay - Come (Let us do) (the penance of) paavai nOmbu

Adopted exactly from:
http://www.ibiblio.org/sripedia/ebooks/tpv/vstp19.html
http://ushiveda.blogspot.com/2007/01/18-26.html

No comments: