Tuesday, December 22, 2009

திருப்பாவை (Thiruppaavai)- 15

"எல்லே இளங்கிளியே இன்னம் உறங்குதியோ
சில்லென் றழையேன்மின் நங்கைமீர் போதருகின்றேன்
வல்லை உன்கட்டுரைகள் பண்டே உன்வாயறிதும்
வல்லீர்கள் நீங்களே நானேதான் ஆயிடுக
ஒல்லைநீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை
எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார்போந் தெண்ணிக்கொள்
வல் ஆனை கொன்றானை மாற்றாரை மாற்றழிக்க
வல்லானை மாயனைப் பாடேலோ ரெம்பாவாய்."இருவர் பேசும் வழக்கு நடையில் உள்ள பாடல்:

இளங்கிளியின் இனிமையான சொல்லுடையவளே இன்னும் உறங்குகிறாயோ?
'சில் என்று கூச்சலிட்டு ஏன் எழுப்புகிறீர்கள் இதோ வருகிறேன்'  
'சாமர்த்தியமான உன் பேச்சுகளையும் உன் கட்டுக்கதைகளையும் நாங்கள் அறிவோம்'
'நீங்கள் தான் பேசும் திறனில் வல்லவர்கள் நானும் அப்படியே இருந்து விட்டு போகிறேன்'
உடனே நீ கிளம்பு !! உனக்கு வேறு என்ன வேலை இருக்கிறது?  
எல்லாரும் வந்து விட்டார்களா?
இதோ நீயே வந்து எண்ணிக் கொள்
வலிமை மிக்க குவலயப்பீடமென்ற யானையைக் கொன்றவனும் பகைவர்களின் புகழை அழிக்க வல்லவனுமாகிய அந்த மாயவனை புகழை நாம் பாட நீயும் வருவாயாக!

ellE! iLam kiLiyE innam uRangudhiyO
chil enRu azhaiyEn min nangaiyeer pOdharuginREn
vallai un katturaigaL paNdE un vaay aRidhum
valleergaL neengaLE naanE thaan aayiduga
ollai nee pOdhaay unakkenna vERudaiyai
ellaarum pOndhaarO pOndhaar pOndhu eNNikkoL
val aanai konRaanai maatraarai maatrazhikka
vallaanai maayanai(p) paadElOr embaavaay

ellE  - What Surpise! 
iLaNG kiLiyE! - young  (beautiful) parrot  
innam      uRaNGkuthiyO! - (you are) still      sleeping
cillenRu  azhaiyEn  - Chilly (harsh) words   Don't call me
min- you in plural (munnilai panmai vinai mutru)
naNGkaimIr  -    Hey girls   
pOth arukinREn - in little while   I am coming
vallai un katturaikaL  - smart (are) your   stories     
paNtE  - since long time               
un  vaay  - (from) your (own) mouth 
aRithum - we know about
vallIrkaL  - Smart ones 
nINGkaLE  - you (all) are   
naanE thaan - Let me
aayituka - be so
ollai     nI   pOthaay  - Quickly   you  start
unakk    enna  - For you  what 
vERu   utaiyai - other  job     (is there)?
ellaarum    pOn^thaarO - All  (who)  are going (have they gone?) 
pOn^thaar  - (Yes) They have gone  
pOn^thu       eNNikkoL -  go out  (and) count for yourselves
vall      aanai - Powerful  elephant
konRaanai - (he who) killed
maaRRaanai - enemy
maaRR     azhikka -    war destroyed
vallaanai -  Powerful   Lord
maayanaip  paatu - Maayan (let us) sing (His praise)
El  Or empaavaay -Come (Let us do) (the penance of) paavai nOmbu

Adopted and modified in some places :

http://www.angelfire.com/hi/prasann/thiruppaavai.html
http://ushiveda.blogspot.com/2006/12/12-17.html

தொடரும்.. Sunday, December 13, 2009

திருப்பாவை (Thiruppaavai - 13 & 14)

புள்ளின்வாய் கீண்டானைப் பொல்லா அரக்கனைக்
கிள்ளிக் களைந்தானைக் கீர்த்திமைப் பாடிப்போய்
பிள்ளைக ளெல்லாரும் பாவைக் களம்புக்கார்
வெள்ளி எழுந்து வியாழம் உறங்கிற்று
புள்ளும் சிலம்பினகாண் போதரிக் கண்ணினாய்
குள்ளக் குளிரக் குடைந்து நீராடாதே
பள்ளிக் கிடத்தியோ பாவாய்! நீ நன்னாளால்
கள்ளந் தவிர்த்து கலந்தேலோ ரெம்பாவாய்பொருள்:

பறவையாய் வந்த பகாசுரன் என்னும் அரக்கனின் வாயை இரண்டாக பிளந்தவனும், பொல்லாத அரக்கனான இராவணின் பத்து தலைகளையும் கிள்ளி  எறிந்தவனுமானவனின் புகழைப் பாடிக் கொண்டு பெண் பிள்ளைகள் எல்லோரும் பாவை நோன்பு நோற்கும் இடத்துக்கு கூடி இருக்கிறோம். விடியற்காலையான இப்பொழுதில் சுக்கிரன்(வெள்ளிக்கிரகம்) உச்சிக்கு வந்து குரு(வியாழன்) மறைந்துவிட்டது. பறவைகள் எல்லாம் இரை தேட சிலம்பிக் கொண்டு புறப்பட்டு விட்டன, அழகிய மலரில் மீது வண்டு உறங்குவது போன்ற கண்களை உடையவளே! இந்த நல்ல நாளிலே நன்கு முழுகி நீராடாமல் இன்னும் படுக்கையில் கிடக்கிறாயே, தனியே இருந்து கபடம் நினைக்காமல் எங்களோடு சேர்ந்து நீராட வருவாயாக!

PuLLin vaay keendaanai(p) pollaa arakkanai(k)
kiLLi(k) kaLaindhaanai(k) keerththi mai paadi(p) pOy(p)
piLLaigaL ellaarum paavai(k) kaLambukkaar
veLLi ezhundhu viyaazham uRangitru
puLLum silambina kaaN pOdhari(k) kaNNinaay
kuLLa(k) kuLira(k) kudaindhu neeraadaadhE
paLLi(k) kidaththiyO! paavaay! nee nan naaLaal
kaLLam thavirndhu kalandhElOr Empaavaay
Meaning

puLLin vaay -  The bird’s mouth
kINtaanaip - kizhithaanai - (was) split    (by the Lord).                    
pollaa     arakkanai- The  naughty    rakshasa
kiLLik - Snipped (whose head was)
kaLain^thaanaik   - disposed of (by the Lord).
kIrththi   mai     paatip  -  praising (him and) singing 
pOyp - while going,
piLLaikaL        ellaarum - children (girls) all    
paavaik kaLam - for the Paavai nOmbu  (to that) place                    
pukkaar - reached
veLLi    ezhun^thu - Venus has risen (and)  
viyaazham   uRaNGkiRRu - Jupiter has slept  .
puLLum cilampina kaaN - Birds  (are) chirping. See !! 
pOth - (You who have a) flower (with)
arik - honeybee (on top)
kaNNinaay - (like) The girl with the eyes !
kuLLak kuLirak - Harsh  (and) cold water  (You are) 
kutain^thu - not dipping (into or) 
nIraataathE - bathing (in)

paLLik kitaththiyO? -  (but are) sleeping (and) lying on bed 
paavaay!  nI  nan naaLaal - Oh girl   you (on this)  good day   
kaLLam    - tricks  thavirnthu  - leave them   (and)
kalanthu  - join us    .
El  Or empaavaay - Come (Let us do) (the penance of) paavai nOmbu
14. 

"உங்கள் புழக்கடைத் தோட்டத்து வாவியுள்
செங்கழுநீர் வாய்நெகிழ்ந்து ஆம்பல்வாய் கூம்பினகாண்
செங்கல் பொடிக்கூரை வெண்பல் தவத்தவர்
தங்கள் திருக்கோயில் சங்கிடுவான் போதந்தார்
எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய்பேசும்
நங்காய் எழுந்திராய் நாணாதாய் நாவுடையாய்!
சங்கொடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன்
பங்கயக் கண்ணானைப் பாடேலோ ரெம்பாவாய்"

பொருள்:

உங்கள்  புழக்கடை (வீட்டின் பின் புறம்) தோட்டத்தில் உள்ள குளத்தில் செங்கழுநீர்(தாமரை) மலர்கள் விரிந்தும், ஆம்பல் மலர்கள் குவிந்தும் விட்டன. காவி நிறத்தில் தோய்ந்த ஆடைகளை உடுத்துபவரும், வெண்மையான சாம்பல் (வீபூதி) அணிந்த தவம் செய்யும் துறவிகள் தங்கள் திருக்கோயில்களில் ஆராதனை செய்ய புறப்பட்டு விட்டனர். நீராடுவதற்கு எங்களை 'எழுப்பி விடுவேன்' என்று சொல்லி வெறும் வாய்ப்பேச்சோடு நிறுத்திக் கொண்ட நங்கையே! எழுந்திராய்! சொன்னதை செய்யவில்லையே என்ற நாணம் சிறிதும் இல்லாதவளே !! நீ விரைவில் எழுந்து சங்கையும், சக்கரத்தையும் ஏந்தியுள்ள பரந்த கைகளை உடையவனும், அழகிய தாமரை மலர் போன்ற கண்களை கொண்டவனுமான கண்ணனின் புகழ் பாடுவாயாக!
 ungaL puzhakkadai(th) thOttaththu vaaviyuL
sengazhuneer vaay negizhndhu aambal vaay koombina kaaN
sengaR podi(k) koorai veNbal thavaththavar
thangaL thirukkOyil sangiduvaan pOdhanRaar
engaLai munnam ezhuppuvaan vaaypEsum
nangaay ezhundhiraay naaNaadhaay naavudaiyaay
sangOdu chakkaram Endhum thadakkaiyan
pangaya(k) kaNNaanai(p) paadElOr embaavaay.

uNGkaL  puzhaikkataith - (In) Your backyard         
thOttaththu   vaaviyuL - garden  (in the) pond
ceN GkazhunIr - red lilies (their)
vaay  - mouth/petals
nekizhnthu -  have opened 
aampal  vaay - water lilies (their)  mouth/petals
kUmpina  kaaN have closed  See !
ceNGkal poti  - Red ?   powder (saffron)
kkUrai -  robes   
VeNpal – ashes
Thavaththavar -  wearing ascetics
thaNGkaL thiru  kkOyil  - Their sacred temple  
caNGkituvaan pOthanthaar -  blow conch (are)  going .
eNGkaLai   munnam ­- Us         first  
ezhuppuvaan  -(you) will wake up 
Vaay pEcum - (you)  boasted/mouth speaks .
naNGkaay   ezhun^thiraay  - Hey girl   wake up        
naaNaathaay  - shameless girl   
naavutaiyaay  - talkative girl .
caNGkOtu   cakkaram -  Conch and  wheel    
Enthum - bearing
thata kkaiyan - wide  armed   (Lord)
paNGkayak   -  (with) Lotus 
kaNNaanaip   -  (like) eyes 
paatu sing about (Him).
El Or empaavaay - Come (Let us do) (the penance of) paavai Nonbu
Taken from 

http://www.ibiblio.org/sripedia/ebooks/tpv/vstp14.html
http://ushiveda.blogspot.com/2006/12/12-17.html
and modified slightly whereever necessary

தொடரும்..


Tuesday, December 08, 2009

திருப்பாவை (Thiruppavai) - 12

"கனைத்திளங் கற்றெருமை கன்றுக் கிரங்கி 
நினைத்து முலைவழியே நின்றுபால் சோர 
நனைத்தில்லம் சேறாக்கும் நற்செல்வன் தங்காய் 
பனித்தலை வீழநின் வாசற்கடை பற்றி சினத்தினால்
தென்னிலங்கைக் கோமானைச் செற்ற 
மனத்துக் கினியானைப் பாடவும்நீ வாய்திறவாய்
இனித்தான் எழுந்திராய் ஈதென்ன பேருறக்கம் 
அனைத்தில்லத் தாரும் அறிந்தேலோ ரெம்பாவாய்."

பொருள்:
இளங்கன்றை ஈன்ற எருமையானது தன் கன்றை நினைத்து வருந்துகையில் மடியில் தானாக பால் வடிய அதனால் வீடே சேறாகும் அளவுக்குச் செல்வம் கொண்டவனின் தங்கையே!! எங்கள் தலையில் பனி விழ உன் வீட்டு வாசலில் காத்திருக்கிறோம். சினம் கொண்டு அந்த இராவணனை(தென்னிலங்கை கோமானை) கொன்ற மனதுக்கு இனியவனான (இராமனை) பாடி புகழ, நீ வாய் திறவாமல் இருக்கிறாய். இனி..பெண்ணே எழுந்திராய்! இது என்ன பெரும் உறக்கம்? நீ இப்படி உறங்குவதைப் பற்றி அனைத்து இல்லத்தினருக்கும் தெரிந்து விட்டது.
Song 12 :
kanaiththu iLaNG kaRRerumai kanRukku iraNGki 
ninaiththu mulai vazhiyE ninRu paal cOra 
nanaiththu illam cERaakkum naR celvan thaNGkaay 
panith thalai vIzha nin vaacaR katai paRRic 
cinaththinaal thennilaNGkaik kOmaanaic ceRRa 
manaththukku iniyaanaip paatavum nI vaay thiRavaay 
iniththaan ezhun^thiraay Ithenna pEruRakkam 
anaiththu illaththaarum aRin^thu ElOr empaavaay.
 
Kanaithu -calling out
iLam - young 
kaRRu erumai - crying buffaloes 
kanRukku irangi - for the calves showing motherly affection
ninaiththu mulaivazhiyE- thinking (of those calves) (their) through their breast them 
NinRu - standing
paal cOra - milk flows
nanaithth illam cER aakkum - Wet the house and make it swampy 
naR celvan thangaai - good prosperous cowherd's sister!
pani ththalai vIzha - mist (on our) heads  (is) falling 
nin vaacaR kadai paRRic - your outside entrance (are) holding on to.
cinath thinaal - because of anger 
thenn ilangaik kOmaanaic - Southern Lanka's  ruler    
ceRRa - destroyed (by the Lord)
manath thukku iniyaanaip - the lord whose thoughts bring sweetness 
paadavum - to sing
nI vaay thiRavaay - You open your mouth
ini ththaan - now atleast
ezhundhiraay - wake up 
eedh enna - what is this 
pEr uRakkam - big sleep?
anaithth illathaarum - all other house people
maRindhu - know
El -Come (Let us do)  
Or empaavaay -(the penance of) paavai nonbu
 
Read and Modified from 
http://ushiveda.blogspot.com/2006/12/12-17.html
http://www.ibiblio.org/sripedia/ebooks/tpv/vstp12.html 
 
தொடரும்..

Thursday, December 03, 2009

திருப்பாவை (Thirupaavai) - 11

"கற்றுக் கறவைக் கணங்கள் பலகறந்து
செற்றார் திறலழியச் சென்று செருச்செய்யும்
குற்ற மொன்றில்லாத கோவலர்தம் பொற்கொடியே!
புற்றர வல்குல் புனமயிலே! போதராய்
சுற்றத்துத் தோழிமார் எல்லோரும் வந்துநின்
முற்றம் புகுந்து முகில்வண்ணன் பேர்பாட
சிற்றாதே பேசாதே செல்வப் பெண்டாட்டிநீ
எற்றுக் குறங்கும் பொருளேலோ ரெம்பாவாய்."
பொருள்:
கன்றுகள் ஈன்ற கறவைப்பசுக் கூட்டங்களிடம்(கணங்கள்) குறைவில்லா பால் கறந்து,
பகைவரின்(செற்றார்)திறன் அழிய அவர்களோடு போர் செய்யும், குற்றங்கள்
ஏதுமில்லாத இடைக்குலத்தை சேர்ந்த பொன் கொடி போன்ற அழகானவளே! காடுகளில்
திரியும் அழகிய மயிலை போன்றவளே! உன் தோழிகள் அனைவரும் உன் வீட்டு
முற்றத்தில் வந்து கூடி அழகிய மேகத்தைப்(முகில்) போன்ற நிறம் கொண்ட
கண்ணின் புகழ் பாடும் பொழுதில் செல்வம் நிறைந்த பெண்ணே நீ சிறிதும்
அசையாமலும், பேசாமலும் ஏன் உறங்குகிறாய்?

kaRRuk kaRavaik kaNangaL pala kaRandhu 
ceRRaar thiRalazhiyac cenRu ceruc ceyyum 
kuRRam onRillaadha kOvalartham poRkodiyE 
puRRaravalkul punamayilE pOdharaay 
cuRRaththu thOzhimaar ellaarum vandhu  nin
muRRam pugundhu mugilvaNNan pEr paada 
siRRaadhE pEsaadhE celvap peNdaatti nee
eRRukkuRangum poruL ElOr embaavaay.
 
kaRRu kaRavai      cows that are with calves 
pala kaNangaL      many herds
kaRandhu         milked
ceRRaar         enemies'
thiRal          strength
azhiya          that wipes out, destroys
cenRu          by going
ceru ceyyum       doing battle
kuRRam          fault
onRu illaadha      without a single
kOvalar tham       of the cowherds    
pon kodiyE        O you (who are like a) golden creeper!
puRRu          nest, a mound that is a resting place for a snake
aravu          snake (that is just coming out of the mound)
alkul          waist
puna mayilE       O you (who is like a) forest peacock!
pOdharaay        Come out!
cuRRaththu        relatives (near and dear)
thOzhimaar        girlfriends
ellaarum         all
vandhu          are here
nin           your
muRRam          inner courtyard, living space of a house
pugundhu         have entered
mugil vaNNan       the One who is colored like a dark raincloud
pEr paada        singing (his divine) names
siRRaadhE        without stirring
pEsaadhE         without speaking
celvap peNdaatti     fortunate girl
nee           you
eRRukku         for what reason
uRangum poruL      your goal of sleeping
 
http://www.ramanuja.org/sv/alvars/andal/tiruppavai/verse11.html
http://ushiveda.blogspot.com/2006/12/6-11.html 
http://madhavipanthal.blogspot.com/2008/12/11.html 
தொடரும்..