Tuesday, November 20, 2007

Thiruppaavai (திருப்பாவை) - 3

"ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி
நாங்கள் நம்பாவைக்குச் சாற்றி நீராடினால்
தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள்மும் மாரிபெய்து
ஓங்கு பெருஞ்செந்நெல்லூடு கயலுகளப்
பூங்குவளைப் போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்பத்
தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முலைபற்றி
வாங்கக் குடம்நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள்
நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோ ரெம்பாவாய்"  

பொருள்:வானம் வரை உயர்ந்து மூவலுகம் அளந்த உத்தமனின் பெயரை உச்சரித்து நாங்கள் நம் பாவை நோன்பிற்காக ஒன்றுபட்டு நீராடினால், வறுமை என்னும் தீங்கு ஒழியும் வண்ணம் மாதந்தோறும் மும்மாரி பெய்து அதனால் ஓங்கி வளர்ந்த செந்நெற் பயிர்களுக்கு நடுவே கயல்கள்(மீன்கள்)துள்ளி விளையாடவும், அழகிய குவளை மலரில் ஒளியுடைய வண்டுகள் உறங்கவும், கொட்டகையில் அசையாமல் ஓரிடத்தில் நின்று, பருத்த முலைகளை இருகைகளாலும் பற்றி (இடையர்கள்) குடம் குடமாக பால் கறக்கும் வள்ளல் தன்மை உடைய பசுக்களும், நீங்காத செல்வமும் நிறைந்திருக்க நாம் பாவை நோன்பு மேற்கொள்வோம்.

Ongi ulagaLandha Ongi ulagaLandha uththaman pEr paadi *
naangaL nam paavaikkuc caaRRi neer aadinaal *
theenginRi naadellaam thingaL mum maari peydhu *
Ongu peRuNY sen^n^el oodu kayal ugaLap *
poonguvaLaip pOdhil poRi vandu kaN paduppath *
thEngaadhE pukkirundhu seerththa mulai paRRi
vaangak * kudam niRaikkum vaLLal perum pasukkaL *
neengaadha selvam niRaindhElOr embaavaay

Word for Word meaning

Ongi -grown tall
ulagu -world(s)
aLandha -measured
uththaman -best, highest One (Vishnu as Trivikrama, Vamana)
pEr -name
paadi -singing
naangaL -we
nam paavaikku -for our paavai vow
caaRRi -observing, in the name of (lit. wearing)
neeraadinaal -bathe
theengu -evil
inRi -without
naadu ellaam -whole country
thingaL -(every) month
mum maari -three types of rainfall
peydhu -will fall (rain)
Ongu -tall, overgrown
perum -big
cen^n^el high-quality paddy crops
oodu -amidst
kayal -a type of small fish
ugaLa -will playfully swim around
poo - poo
kuvaLai -a Tamil poetic landscape (neydhal); a type of flower
pOdhil -in that flower
poRi -shining, beautiful
vaNdu -bees
kaN paduppa -sleeping
thEngaadE -without moving (without any fear)
pukku -go inside
irundhu -staying
seerththa -bountiful
mulai -udders
paRRi -grasp
vaanga -extracting
kudam -pots
niRaikkum -fill up
vaLLal -generous
perum -big
cows-pasukkaL
neengadha -unremitting, undecaying
selvam -wealth
niRaindhu -(the land will be) full of
El - do
Or Empaavaai - the penance of paavai nonbu 

http://www.ramanuja.org/sv/alvars/andal/tiruppavai/verse3.html
Modified slightly from
http://ushiveda.blogspot.com/2006/12/1-5.html

Wednesday, November 14, 2007

Thiruppaavai (திருப்பாவை) - 2

"வையத்து வாழ்வீர்காள்! நாமும்நம் பாவைக்குச்
செய்யுங் கிரிசைகள் கேளீரோ பாற்கடலுள்
பையத் துயின்ற பரமன் அடிபாடி
நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி
மையிட் டெழுதோம் மலரிட்டு நாம்முடியோம்
செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளை சென்றோதோம்
ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையுங் கைகாட்டி
உய்யுமாறெண்ணி உகந்தேலோ ரெம்பாவாய்."

பொருள்: இந்த வையத்தில்(உலகத்தில்) வாழ்பவர்களே, நாம் பாவை நோன்புக்கு செய்யும் கர்மங்களைக் கேளுங்கள். பாற்கடலில் மெல்ல துயில் கொண்டுள்ள பரமனின் திருவடிகளை பாடுவோம். விடியற்காலை(நாட்காலே) நீராடுவோம். நெய்,பால் போன்றவற்றை உண்ணாமல் இருப்போம். கண்களுக்கு மையிடாமல், மலர்கள் சூடாமல் இருப்போம். செய்யக்கூடாதவற்றை செய்யாமல் இருப்போம். பிறரை கோள்(தீக்குறள்) சொல்லித் திரியாமல் இருப்போம். தகுதியுள்ளவர்களுக்கு பொருளும், பிச்சையும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் அளவுக்கு(ஆந்தனையும்) கொடுத்து உய்வதற்காக நோன்பு நோற்போம் .

vaiyaththu vaazhveergaaL! naamum nampaavaikkuc *
ceyyum kirisaigaL kELeerO * paaRkadaluL
paiyath thuyinRa paraman adi paadi *
neyyuNNOm paaluNNOm naatkaalE neeraadi *
maiyittezhudhOm malarittu naam mudiyOm *
ceyyaadhana ceyyOm theekkuRaLai cenROdhOm *
aiyamum piccaiyum aandhanaiyum kai kaatti *
uyyumaaReNNi ugandhElOr embaavaay.

Word for Word meaning

vaiyaththu - of the world
vaazhveergaaL - O people
naamum - we
nam paavaikku - for our vow, our rite
ceyyum - will do
kirisaigaL - deeds (austerities) (Kriyaigal)
kELeer- O listen
paal kadaluL - on the milk ocean
paiya - gently
thuyinRa - sleeps
paraman - supreme person
adi - feet
paadi - will sing
ney - clarified butter (ghee)
uNNOm - we will not eat
paal - milk
uNNOm - we will not eat
naatkaalE - in the early hours of every morning
neeraadi - we will (wake up and) take our baths
mai - collyrium (black eye makeup)
ittu ezhudhOm - we will not adorn (our eyes) with
malar - flowers
ittu naam mudiyOm - we will not wear in our hair
ceyyaadhana - what one shouldn't do
ceyyOm - we will not do
thee kuRaLai(yai) - bad untruths, gossip
cenRu OdhOm - we will not go around spreading
aiyamum - alms to those who don't ask (but need or deserve)
piccaiyum - and alms (bhiksha) to those who ask
aandhanaiyum - liberally(alavu ilaamal)
kai kaatti - we will give
uyyum - of sustaining ourselves
aaRu - way
eNNi - contemplating
ugandhu - happily
El - do
Or Empaavaai - the penance of paavai nonbu

From:
http://www.ramanuja.org/sv/alvars/andal/tiruppavai/verse1.html
http://ushiveda.blogspot.com/2006/12/1-5.html

Tuesday, November 13, 2007

Thiruppaavai (திருப்பாவை) -1

"மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால்
நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர்
சீர்மல்கும் ஆய்ப்பாடிச் செல்வச் சிறுமீர்காள்
கூர்வேல் கொடுந் தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன்
ஏரார்ந்த கண்ணி யசோதை இளஞ்சிங்கம்
கார்மேனிச் செங்கண் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான்
நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான்
பாரோர் புகழப் படிந்தேலோர் எம்பாவாய்."

பொருள்:
மார்கழி மாதமும் முழு நிலா நாளுமான இன்று நீராடக் கிளம்புவோமா நேரான இழை அணிகலனை அணிந்த பெண்களே!!  செல்வம் நிறைந்த ஆப்பாடியில் உள்ள இளம்பருவ பெண்களே !!  கூர்மையான வேல் கொண்ட ( போர் காலத்தில் பசுக்களை ஓட்டிச் செல்லாமலிருக்க)  தீங்கு நினைப்பவருக்கு கொடியவனுமான நந்தகோபனுடைய குமரன்,  ஆழ்ந்த அழகிய கண்களையுடைய யசோதையின் இளம் சிங்கம், மேகம் போல உடல், செம்மையான கண்கள், கதிரவன் போன்ற ஒளியையும் சந்திரனை போன்ற முகம் கொண்டவனான நாராயணன் நாம் விரும்பியதைக் கொடுப்பான்(பறை தருவான்). எனவே உலகோர் புகழ இந்நோன்பில் ஈடுபடுவோம்.

maargazhith thingaL madhi niRaindha nannaaLaal
neeraadap pOdhuveer pOdhuminO nErizhaiyeer
seer malgum aayppaadic celvac ciRumeergaaL
koorvER kodunthozhilan nandhagOpan kumaran
Eraarndha kaNNi yasOdhai iLaNYsingam
kaar mEnic cengaN kadhir madhiyam pOl mugaththaan
naaraayaNanE namakkE paRai tharuvaan
paarOr pugazhap padindhElOr embaavaay.

Word for Word meaning:

maargazhi - Tamil month, maargazhi (december-january)
thingaL  - month
madhi niRaindha - full moon
nal naaL - auspicious day
neeraada - to bathe
pOdhuveer - those of you who desire to go
pOdhumino - let us go
nEr izhaiyeer - you who are adorned with jewels
seer - wealth, glory
malgum - full of
aaypaadi - Brindavana
celva - prosperous
ciRumeergaaL - O young girls
koor vEl - sharp spear
kodun thozhilan - cruel deed (to those who harm Krishna)
nandagOpan - Nandagopala, Krishna's father and chief of the cowherds
kumaran - son
Eraarndha kaNNi - eyes full of beauty
yasOdhai - Yashoda, Krishna's mother
iLam singam - lion cub
kaar mEni - with a body that is dark
cen kaN - semmaiyanaa (beautiful) eyes
kadhir - sun
madhiyam - moon
pOl - like
mugaththaan - with a face
naaraayaNanE - Narayana himself, Narayana alone
namakkE - to us, indeed
paRai - blessings / arul / whatever we wish for
tharuvaan - will give
paarOr (so that) - the people of the world
pugazha - will celebrate
padindhu - follow, get involved (in our 'nOnbu' or vow)
El - accept (etruk kol) / do the
Or Empaavaay- aaraaindhu / penance of paavai nonbu

From:
http://www.ramanuja.org/sv/alvars/andal/tiruppavai/verse1.html
http://ushiveda.blogspot.com/2006/12/1-5.html
Maadhavi Pandal -1 
http://madhavipanthal.blogspot.com/2008/12/01.html

Sunday, November 04, 2007

திருப்பாவை கத்துக ஆசையா??

மக்களே!!
வெகு நாட்களுக்குப் பிறகு சந்திக்கிறோம். படிப்பின் 'பளு'வால் அடிக்கடி எழுத முடியவில்லை. எதிர்பார்த்து வந்தவர்களுக்கு ஏமாற்றமளித்ததற்கு மன்னிக்கவும் !!

திருப்பாவை - ஆண்டாள் மார்கழி மாதத்தில், பெருமாளை நோக்கிப் பாடிய பாசுரங்களின் தொகுப்பு என்று அனைவரும் அறிவோம். இதை ஒரு தெய்வீக படைப்பாகக் கருதி இன்றும் 'திருப்பதி'யில் உள்ள தமிழ் பேசாத மக்களும் சொல்கின்றனர். எப்பொழுதும் பெருமாளின் மார்பில் அணிந்திருக்கும் இலக்ஷ்மியை ஸ்நான சமயத்தில் எடுக்கும் சமயத்தில் திருப்பாவையே சொல்லப்படுகிறதாம். அதாவது பெருமாள் மிகவும் லகித்துக் கேட்பது திருப்பாவை. ஆகவே திருப்பாவை சொல்லும் சமயத்தில் தான் இலஷ்மியை எடுக்கப் படுகிறதாம். அந்த அளவிற்கு நமது தமிழ்ப் பாசுரம் திருப்பாவை பெருமை கொண்டது.

திருப்பாவையை ஒரு தெய்வீக பாசுரமாகப் பார்க்காமல் இலக்கியமாகப் பார்த்தாலும் அவ்வளவு அழகு என்று தொலைக்காட்சியில் ஆன்றோர் சொல்லிக் கேள்விப்பட்டுள்ளேன். ஒவ்வொரு மார்கழியிலும் அதனை ஒவ்வொரு நாளாகக் கற்றுக் கொள்வேன் என்று எண்ணி விழைந்துள்ளேன். ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு நாளில் ஓரு பாசுரம் கற்றுக் கொள்வது இயலாமல் போய் விடுகின்றது.

அதனால் இம்முறை 11/2 மாதத்திற்கு முன்னே தொடங்க எண்ணியுள்ளேன்.
என்னைப் போல் உள்ளவர்கள் இப்பதிவின் மூலம் தெரிய வந்தால் படிப்பதற்கு உற்சாகமாக இருக்கும் என எண்ணி இப்பதிவைத் தொடங்குகிறேன். வாரத்தில் 3-4 காவது கற்றுக் கொண்டால் + வாரக்கடைசியில் மனப்பாடமாய் ஒப்பித்துப் பழகினால் கற்றுக் கொண்டு விடலாம் என நம்புகிறேன்.

பதவுரை தெளிவுரை internetடில் இருந்து எடுத்து இங்கு பதிவு செய்யப் எண்ணியுள்ளேன். மற்றபடி இதில் என் பங்கு எதுவும் இல்லை.

உங்கள் ஆர்வத்தை எனக்குத் தெரியப்படுத்தவும்..நன்றி