Wednesday, January 13, 2010

திருப்பாவை (Thiruppaavai 30)

"வங்கக்கடல் கடைந்த மாதவனைக் கேசவனைத்
திங்கள் திருமுகத்துச் சேயிழையார் சென்றிறைஞ்சி
அங்கப் பறைகொண்ட ஆற்றை அணி புதுவைப்
பைங்கமலத் தண்தெரியல் பட்டர்பிரான் கோதைசொன்ன
சங்கத் தமிழ்மாலை முப்பதும் தப்பாமே
இங்குப் பரிசுரைப்பார் ஈரிரண்டு மால்வரைத்தோள்
செங்கண் திருமுகத்துச் செல்வத் திருமாலால்
எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புறுவ ரெம்பாவாய்."

பொருள்:

பாற்கடலை கடைந்த அந்த மாதவனை, கேசவனை, சந்திரனை ஒத்த அழகுடைய பெண்கள் பாடி தங்களுக்கு வேண்டிய வரங்களை(பறை) யாசித்துப் பெற்றதை பற்றி சொல்லும், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் பிறந்த தாமரை மலர் மாலை சூடிய, பெரியாழ்வாரின் மகளாகிய, கோதையின்(ஆண்டாள்) சங்க தமிழ் மாலையாம் இந்த முப்பது பாடல்களையும் தவறாமல் சொல்பவர்கள், நான்கு வலிமையான தோள்களையும் அழகிய சிவந்த கண்களையும் கொண்ட திருமாலின் அருள் பெற்று என்றும் இன்புறுவர்.

vanga(k) kadal kadaindha maadhavanai kEsavanai
thingaL thirumugaththu sEy izhaiyaar senRu iRainchi
anga(p) paRai konda aatrai aNi pudhuvai(p)
painkamala(th) thaN theriyal battar piraan kOdhai-
sanga(th) thamizh maalai muppadhum thappaamE [-sonna
ingu ipparisuraippaar eerirandu maal varai thOL
sengaN thirumugaththu(ch) chelva(th) thirumaalaal
engum thiruvaruL petru inbuRuvar embaavaay.

vaNGkak katal katain^tha - Ship filled oceans (He who) churned
maathavanai kEcavanaith * - Lord Madhavan Lord Keshavan
thiNGkaL thirumukaththuc - (with) moon (like) beautiful faces
cEy izhaiyaar cenRi iRaiNYci * - ornamented maidens reached (and) worshipped
aNGk ap paRai koNta vaaRRai * - there obtained emancipation [drum got] . (that) Story
aNi puthuvaip - beautiful Sri Villiputur's
paiNG kamalath thaN theriyal - fresh lotus garland cool (wearing)
pattarpiraan kOthai conna * - Brahmin priest Andal said.
caNGkath thamizh maalai - Beautiful tamil garland (these)
muppathum thappaamE * - thirty (verses) without fail
iNGk i paricu raippaar - here like this (those who) recite ,
IriraNtu maal varaith thOL * - (between) two pairs (of) mountain(s), stretch shoulders
ceNGkaN thirumukaththuc - red eyes beautiful face
celvath thirumaal aal * - glorious God because of HIM
eNGkum thiruvaruL peRRu - anywhere grace(they) will get (and) will
inpuRuvar empaavaay - enjoy bliss paavai nOmbu
Adopted from :
http://www.ibiblio.org/sripedia/ebooks/tpv/vstp30.html
http://ushiveda.blogspot.com/2007/01/blog-post_14.html
இனிய  பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் !!
முற்றும்..

Tuesday, January 12, 2010

திருப்பாவை (Thiruppaavai 28, 29)


"கறவைகள் பின்சென்று கானம் சேர்ந்துண்போம்
அறிவொன்று மில்லாத ஆய்க்குலத்து உன்றன்னைப்
பிறவி பெறுந்தனைப் புண்ணியம் யாமுடையோம்
குறைவொன்று மில்லாத கோவிந்தா! உன்தன்னோடு
உறவேல் நமக்கிங் கொழிக்க ஒழியாது
அறியாத பிள்ளைகளோம் அன்பினால் உன்றன்னைச்
சிறுபே ரழைத்தனவும் சீறி யருளாதே
இறைவா!நீதாராய் பறையேலோ ரெம்பாவாய்."
பொருள்: பசுக்களை மேய்த்துக் கொண்டு அதன் பின்னே சென்று காடுகளில் நாங்கள் ஒன்று கூடி உண்போம்.அதிகம் அறிவை பெறாத ஆயர்குலத்தை சேர்ந்தவர்களான எங்களுள் ஒருவனாக நீ பிறந்த புண்ணியம் செய்தவர்கள் நாங்கள். குறை ஒன்றுமில்லாத கோவிந்தனே நமக்குள் இருக்கும் இந்த உறவானது உன்னாலும், எங்களாலும் என்றும் ஒழிக்க முடியாதது. ஒன்றும் அறியாத பிள்ளைகளான நாங்கள் அன்பினால் உன்னை சிறு பெயரிட்டு அழைத்தால் எங்கள் மீது கோபம் கொள்ளாதே இறைவனே! நாங்கள் வேண்டும் பறை எங்களுக்கு அளிப்பாயாக.
kaRavaigaL pin senRu kaanam sErndhu uNbOm
aRivu onRum illaadha aay(k) kulaththu undhannai(p)
piRavi peRundhanai(p) puNNiyam yaam udaiyOm
kuRai onRum illaadha gOvindhaa undhannOdu
uRavEl namakku ingu ozhikka ozhiyaadhu
aRiyaadha piLLaigaLOm anbinaal undhannai
siRu pEr azhaiththanamum seeRi aruLaadhE
iRaivaa nee thaaraay paRaiyElOr embaavaay

kaRavaikaL pin cenRu- Cows following (them) (after)              
kaanam  cErn^thu uNpOm * - forest  reaching (we will) eat
aRivu onRum illaatha - enlightenment any not having,                 
aaykkulaththu * un^thannaip - (We the) cowherd community  you
piRavi  peRun^ thanaip - born    having been (to us)  (What)              
puNNiyam yaam utaiyOm * - good deeds (to) our (credit do we) claim 
kuRai  onRum illaatha  - fault  any   not 
kOvin^thaa * un^ thannOtu - having Govida your
uRavEl   namakku iNGku - relation to us   here (cannot) 
ozhikka ozhiyaathu * -break not possible
aRiyaatha piLLaikaLOm - innocent  children (we all)              
anpinaal * un^ thannai - (with) affection  you (with)
ciRu  pEr - short name (we)        
azhaiththanavum cIRi aruLaathE * - address do not be angry
iRaivaa! nI - O Lord   You (please) 
thaaraay paRai - give us  emancipation .
El Or empaavaay - Come (Let us do) (the penance of) paavai nOmbu
 
"சிற்றஞ் சிறுகாலே வந்துன்னைச் சேவித்துன்
பொற்றா மரையடியே போற்றும் பொருள்கேளாய்
பெற்றம்மேய்த் துண்ணும் குலத்திற் பிறந்து, நீ
குற்றேவல் எங்களைக் கொள்ளாமல் போகாது
இற்றைப் பறைகொள்வான் அன்றுகாண் கோவிந்தா!
எற்றைக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும் உன்றன்னோடு
உற்றாமே யாவோம் உனக்கேநாம் ஆட்செய்வோம்
மற்றை நம்காமங்கள் மாற்றேலோ ரெம்பாவாய்." 
 
 பொருள்: இந்த அதிகாலைப் பொழுதில் இங்கு வந்து உன்னை வணங்கி உன் தாமரை  
மலர் போன்ற திருவடிகளை நாங்கள் போற்றுவதன் காரணத்தை கேட்பாயாக! மாடு 
மேய்க்கும் ஆயர் குலத்தில பிறந்த நீ, நாங்கள் செய்யும் சிறு தொண்டுகளை மறுக்காமல் 
ஏற்றுக் கொள்வாயாக! கோவிந்தனே நாங்கள் உன்னிடம் அருள் வேண்டி இன்று மட்டும் 
வரவில்லை இனி என்றும், ஏழேழு பிறவிக்கும் உன்னோடு உறவு கொள்வோம், உனக்கு 
மட்டும் நாங்கள் பணி செய்வோம், இதை தவிர எங்கள் மற்ற விருப்பங்களை நீ மாற்றி
விடுவாயாக.
citram siRu kaalE vandhu unnai sEviththu un
potraamarai adiyE pOtrum poruL kELaay
petram mEyththu uNNum kulaththil piRandhu nee
kutru Eval engaLai(k) koLLaamal pOgaadhu
itrai(p) paRai koLvaan anRu kaaN gOvindhaa
etraikkum Ezh Ezh piRavikkum un thannOdu
utrOmE aavOm unakkE naam aatcheyvOm
matrai nam kaamangaL maatrElOr embaavaay
ciRRaNY ciRu kale - early morning hours (we)        
van^th unnai cEviththu * un - came  (and) You (we) worshipped  Your 
poRRaamarai atiyE pORRum - golden lotus feet  (we) praised  (the)          
poruL kELaay * - reason (for that) (please) hear
peRRam  mEyththu - (by) cattle rearing (those who)            
uNNum kulaththil  piRan^thu * nI - eat (that)community born (in which)You (were)
kuRREval eNGkaLaik - offerings (of) ours       
koLLaamal pOkaathu * - without taking don't go away (don't reject)
iRRaip paRai koLvaan - only for today  your grace  (we are)        
anRu kaaN kOvin^thaa * - not (desiring) Look O Govinda
eRRaikkum - forever 
Ezh Ezh piRavikkum * un thannOtu - seven (upon) seven births you together with
uRROmE aavOm - in peace (we) want to be,         
unakkE naam  aatceyvOm * - only to you  we will slave
maRRainam - other (of) our
kaamaNGkaL maaRRu - desires  (please) remove .
El Or empaavaay - Come (Let us do) (the penance of) paavai nOmbu
  
Adopted from
http://www.ibiblio.org/sripedia/ebooks/tpv/vstp29.html
http://ushiveda.blogspot.com/2007/01/27-29.html 

Monday, January 11, 2010

திருப்பாவை (Thiruppaavai 27)

"கூடாரை வெல்லுஞ்சீர்க் கோவிந்தா உன்றன்னைப்
பாடிப் பறைகொண்டு யாம்பெறும் சம்மானம்
நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக
சூடகமே தோள்வளையே தோடே செவிப்பூவே
பாடகமே என்றனைய பல்கலனும் யாமணிவோம்
ஆடை உடுப்போம் அதன்பின்னே பாற்சோறு
மூடநெய் பெய்து முழங்கை வழிவாரக்
கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்."

பொருள்:
பகைவரை வெல்லக்கூடிய வலிமையுடைய கோவிந்தனே! உன்னை நாங்கள் பாடிப் புகழ்ந்து நாங்கள் பெறும் சன்மானங்கள் நாடே புகழும் அளவுக்கு சிறப்பானது. நாங்களோ சூடகம்(வளை), தோள்வளைகள்(வங்கி),தோடுகள், பூவின் வடிவில் இருக்கும் காது ஆபரணங்கள், காலில் அணியப்படும் ஆபரணங்கள் ஆகியவை அணிந்து புத்தம் புது ஆடைகள் அணிந்து, முழங்கை வரை நெய் வழியும் அளவிற்கு பால் சோறும் உண்டு மக்களுடன் கூடி இருந்து உள்ளம் குளிர மகிழ்வோம்.

koodaarai vellum seer gOvindhaa undhannai(p)
paadi(p) paRai kondu yaam peRum sammaanam
naadu pugazhum parisinaal nanRaaga(ch)
choodagamE thOL vaLaiyE thOdE sevip poovE
paadagamE enRanaiya palagalanum yaam aNivOm
aadai uduppOm adhan pinnE paaR chORu
mooda ney peydhu muzhangai vazhi vaara(k)
koodi irundhu kuLirndhElOr empaavaay

kUtaarai vellum - Enemies (one who) wins (over)
cIrk kOvin^thaa * - great Govinda .
un^thannaip - About you (we will)
paatip paRai koNtu - sing (and) drum get (and)
yaam peRu cammaanam * - we (will) obtain gifts .
naatu pukazhum - whole country praised (by),
paricinaal nanRaakac * - jewels worthy of being ,
cUtakamE thOL vaLaiyE thOtE cevip pUvE * - bracelet , shoulder ornaments , earrings , ear 'maataal',
paatakamE enRanaiya - anklets , other
pal kalanum yaam aNivOm * - many ornaments we will wear
aatai utuppOm - beautiful clothes (we will) wear
athan pinnE - There afterwards,
paaR cORu * - milk , rice
mUta ney peythu - covered (in) ghee dripping,
muzhaNGkai vazhi vaarak * - elbows flowing through,
kUti irun^thu kuLirn^thu - together (we will) enjoy

Sunday, January 10, 2010

திருப்பாவை (Thiruppaavai 26)

"மாலே மணிவண்ணா மார்கழிநீ ராடுவான்
மேலையார் செய்வனகள் வேண்டுவன கேட்டியேல்
ஞாலத்தை யெல்லாம் நடுங்க முரல்வன
பாலன்ன வண்ணத் துன்பாஞ்ச சன்னியமே
போல்வன சங்கங்கள் போய்ப்பா டுடையனவே
சாலப்பெ ரும்பறையே, பல்லாண்டி சைப்பாரே
கோல விளக்கே கொடியே விதானமே
ஆலி னிலையாய் அருளேலோ ரெம்பாவாய்."

பொருள்:
திருமாலே! நீலமணி போன்ற நிறமுடையவனே! மார்கழி நீராடி பாவை நோன்பை மேற்கொள்ள நாங்கள் வந்துள்ளோம், அதற்கு எங்களுக்கு வேண்டிய உபகரணங்கள் யாதெனில், உலகத்தையெல்லாம் நடுங்கச்செய்யும் ஒலி உடையதும், பால் வண்ணமும் கொண்ட உன் பாஞ்சசன்னியத்தை போன்ற சங்குகளும், பெரியதான வாத்தியங்களும்(பறை), பல்லாண்டு பாடுபவர்களும், மங்கல தீபங்களும், கொடிகளும், பந்தல்களும் ஆகியவையே. ஊழிக் காலத்தில் ஆலிலை மீது பள்ளிக் கொள்பவனே! இவற்றை நீ எங்களுக்கு தந்துருள வேண்டுகிரோம்.

maalE! maNivaNNaa! maargazhi neeraaduvaan
mElaiyaar seyvanagaL vEnduvana kEttiyEl
NYaalaththai ellaam nadunga muralvana
paal anna vaNNaththu un paancha sanniyamE
pOlvana sankangaL pOy(p) paadudaiyanavE
saala(p) perum paRaiyE pallaandu isaippaarE
kOla viLakkE kodiyE vidhaanamE
aalin ilaiyaay aruLElOr embaavaay

maalE! maNi vaNNaa! - (O) Lord (O) gem hued Lord!
maarkazhi nIraatuvaan * - Margazhi month (we who do the) penance
mElaiyaar ceyvanakaL - elders (as) done by
vENtuvana kEttiyEl * - what we want, if you ask (are) -
NYaalaththai ellaam - (making the) universe
natuNGka muralvana * - whole tremble (the) sound (made by)
paal anna vaNNaththu - milky white
un paaNYcacanniyamE * pOlvana caNGkaNGkaL – your panchajanyam like conches.
pOyp paatutaiyanavE * - powerful ?? not sure
caalap perum paRaiyE - very big drums
pallaaNtu icaippaarE * - singers singing “pallandu..”,
kOla viLakkE – oil lamps
kotiyE vithaanamE * - flags (&) big canopy
aalin ilaiyaay aruL – O Lord on Banyan leaf grace (us).
El Or empaavaay - Come (Let us do) (the penance of) paavai nOmbu

Adopted and slightly modified from:
http://ushiveda.blogspot.com/2007/01/18-26.html
http://www.ibiblio.org/sripedia/ebooks/tpv/vstp26.html

Friday, January 08, 2010

திருப்பாவை (Thiruppaavai 24, 25)


"அன்றிவ் வுலகம் அளந்தாய் அடிபோற்றி
சென்றங்குத் தென்னிலங்கை செற்றாய் திறல்போற்றி
பொன்றச் சகடம் உதைத்தாய் புகழ்போற்றி
கன்று குணிலா எறிந்தாய் கழல்போற்றி
குன்று குடையாய் எடுத்தாய் குணம்போற்றி
வென்று படைகெடுக்கும் நின்கையில் வேல்போற்றி
என்றென்றுன் சேவகமே ஏத்திப் பறைகொள்வான்
இன்றுயாம் வந்தோம் இரங்கேலோ ரெம்பாவாய்."


பொருள்:
 
மகாபலி சக்ரவர்த்தியிடம் இரந்து பெற்று அன்று இந்த உலகத்தையே அளந்த திருவடிகளை போற்றுகின்றோம், சீதையை மீட்க இலங்கைக்கு சென்று இராவணனை வென்ற உன் தோள் வலிமையை போற்றுகின்றோம், சகடாசுரனை உதைத்து அழித்த உன் புகழை போற்றுகின்றோம், கன்று வடிவில் வந்த அசுரனை எறிதடியாய் கொண்டு கபித்தாசுரன் என்னும் அசுரனின் மீதெறிந்து இருவரையும் அழித்தவனே உன் திருவடிகளை போற்றுகின்றோம், இந்திரனின் கோபத்திலிருந்து இடையர்களை காப்பாற்ற கோவர்த்தனகிரி மலையை குடையாய் பிடித்தவனே உன் குணத்தைப் போற்றுகின்றோம், பகைவர்களையெல்லாம் வெல்லும் உன் கையில் உள்ள வேலை போற்றுகின்றோம். இவ்விதம் உன் புகழை என்றென்றும் பாடி உன்னிடம் அருள் பெற இன்று வந்துள்ள எங்களுக்கு அருள் புரிவாயாக!  

anRu iv ulagam aLandhaay adi pOtri
senRangu(th) then ilangai setraay thiRal pOtri
ponRa(ch) chakatam udhaiththaay pugazh pOtri
kanRu kuNil aaveRindhaay kazhal pOtri
kunRu kudaiyaay eduththaay guNam pOtri
venRu pagai kedukkum nin kaiyil vEl pOtri
enRenRum un sEvagamE Eththi(p) paRai koLvaan
inRu yaam vandhOm irangElOr embaavaay

anRu ivv  ulakam - Once this world  
aLan^thaay ati pORRi * - measured (Those) feet (we) worship
cenRaNGkuth – going there
thenn ilaNGkai - Southern Lanka
ceRRaay - conquered (That        
thiRal pORRi * - valor (we) worship
ponRac cakatam - destroyed wheel 
uthaiththaay - (by) kicking         
pukazh pORRi *- fame (obtained) (we) worship
kanRu kuNilaa - Calf (as a) sling  
eRin^thaay - threw  (Those)      
kazhal pORRi * - feet (we) worship
kunRu - Hillrock (as an)            
kutaiyaay etuththaay - umbrella  lifted (That)     
kuNam pORRi * - good nature (we) worship
venRu - win (over)    
pakai ketukkum - enemies (and) destroy     
nin kaiyil vEl pORRi *-(That)your in hand spear (we) worship
enRenRu - In all these ways (we do)
un   cEvakamE - your service (and)    
Eththip - praise.                       
paRai koLvaan * -(So that we may be) emancipated
inRu  yaam van^thOm - today we   have come (please)
iraNGku - show us mercy .
El Or empaavaay -Come (Let us do) (the penance of) paavai nonbu

"ஒருத்தி மகனாய்ப் பிறந்து ஓரிரவில்
ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளர
தரிக்கிலா னாகித் தான்தீங்கு நினைந்த
கருத்தைப் பிழைப்பித்துக் கஞ்சன் வயிற்றில்
நெருப்பென்ன நின்ற நெடுமாலே உன்னை
அருத்தித்து வந்தோம் பறைதருதி யாகில்
திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம்பாடி
வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்."


பொருள்:
தேவகிக்கு மகனாய் அவதரித்து பின் அதே இரவில் யசோதையின் மகனாய் மாறி கம்சனின் கண்ணில் படாமல் வளர்ந்து வந்தவனே! தனக்கு தெரியாமல் வளர்ந்து வருவதை அறிந்ததும் பின் நடக்க போவதை அறியாமல் உனக்கு தீங்கு நினைத்த கம்சனின் நினைப்பை தவறாக்கி அவன் வயிற்றில் நெருப்பாய் நின்ற நெடுமாலே! உன்னை பிரார்த்தித்து வந்த எங்களின் குறிக்கோளை நிறைவேற்றினால் உன் பிராட்டியான லட்சுமி ஆசைப்படும் செல்வத்தையும், அதை காக்கவல்ல உன் வீரியத்தையும் நாங்கள் பாடி எங்கள் வருத்தம் தீர்ந்து மகிழ்வோம்!

oruththi makanaayp piRan^thu *  one lady’s (as her) son (You were) born   
Or iravil- (on) one night
oruththi makanaay oLiththu vaLarath * - Some (other) lady (as her) son      hiding  (You)  grew up .
tharikkilaanaakith than - (Kamsa) unable to withstand You          
thINGku   ninain^tha * -(You) harm (he)  thinking of
karuththaip pizhaippiththuk - his very intent (you made) useless
kaNYcan vayiRRil * -(by) (in) Kamsa's belly
neruppenna ninRa netumaalE! * - (like a) fire standing (O) Lord of all
unnai - To you
aruththiththu van^thOm - begging     (we have) come    
paRai tharuthiyaakil * - emancipation  to see if you will give.
thiruththakka  celvamum - To match Lakshmi's  beauty    
cEvakamum yaam paati * - (and) service   we sing
varuththamum thIrn^thu makizhn^thu - (our) sorrows (to be) free of (and be) happy
El Or empaavaay - Come (Let us do) (the penance of) paavai nOmbu

Adopted from 
http://ushiveda.blogspot.com/2007/01/18-26.html
http://www.ibiblio.org/sripedia/ebooks/tpv/vstp24.html


Tuesday, January 05, 2010

திருப்பாவை (Thiruppaavai 23)


"மாரி மலைமுழைஞ்சில் மன்னிக் கிடந்துறங்கும்
சீரிய சிங்கம் அறிவுற்றுத் தீவிழித்து
வேரி மயிர்பொங்க எப்பாடும் பேர்ந்துதறி
மூரி நிமிர்ந்து முழங்கிப் புறப்பட்டுப்
போதருமா போலேநீ பூவைப்பூவண்ணா உன்
கோயில்நின் றிங்ஙனே போந்தருளிக் கோப்புடைய
சீரிய சிங்காசனத் திருந்து யாம்வந்த
காரியம் ஆராய்ந்து அருளேலோ ரெம்பாவாய்."
பொருள்:
மழைக்காலத்தில் மலைக்குகையில் (தன் துணையோடு/)அமைதியாக உறங்கி கிடந்த சிங்கமானது விழித்துக் கொண்டு  கண்களில் தீப்பொறி பறக்க, பிடரி மயிர் சிலிர்த்துக் கொள்ள, உடலை உதறி நிமிர்ந்து கர்ஜனையிட்டுக் கொண்டே குகையிலிருந்து வெளி வருவது போல, காயாம் பூ போன்ற நிறமுடைய நீயும் உன் கோயிலிலிருந்து வெளியே வந்து இங்கு எழுந்தருளி அழகிய வேலைப்பாடுகள் அமைந்த சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து, நாங்கள் இங்கு வந்துள்ள காரணத்தைஆராய்ந்து  எங்களுக்கு அருள் செய்வாயாக
maari malai muzhainchil manni(k) kidandhu uRangum
seeriya singam aRivutru(th) thee vizhiththu
vEri mayir ponga eppaadum pErndhu udhaRi
moori nimirndhu muzhangi(p) puRappattu(p)
pOdharumaa pOlE nee poovaippoo vaNNaa un
kOyil ninRu iNGNGanE pOndharuLi(k) kOppudaiya
seeriya singaasanaththu irundhu yaam vandha
kaariyam aaraayndhu aruLElOr embaavaay 
Maari - Rainy season;
malai - mountain
muzhaiNYcil - in a cave (with
mannik kitan^thu – silently/wife (??- not sure) lying
uRaNGkum * - united sleeping
cIriya ciNGkam - brave lion
aRivuRRuth - comes to senses
thI vizhiththu *-(opens his) fiery eyes
vEri mayir poNGka – (root hair)mane shaking (his body)
eppaatum pErn^thu uthaRi * -on all sides bending/moving shaking
mUri nimirn^thu – (murithu)into shape, standing up
muzhaNGkip puRappattup * - roaring (as if) starting (to)
pOtharumaa pOlE nI - go; like that you
pUvaip pU vaNNaa * un - bilberry flower colored (from) your
kOyil ninRu iNGNGanE - temple standing in this manner
pOn^th aruLi * kOpputaiya - come (and) grace . Decorated
cIriya ciNGkaacanaththu - Great throne(You)
irun^thu * yaam van^tha - Seated (on) our coming
kaariyam aaraayn^thu aruL -purpose examine (and) grace (us).
El Or empaavaay - Come (Let us do) (the penance of) paavai nOmbu

Adopted and modified slightly from
http://ushiveda.blogspot.com/2007/01/18-26.html
http://madhavipanthal.blogspot.com/2009/01/22.html
http://www.ibiblio.org/sripedia/ebooks/tpv/vstp22.html