Sunday, December 13, 2009

திருப்பாவை (Thiruppaavai - 13 & 14)

புள்ளின்வாய் கீண்டானைப் பொல்லா அரக்கனைக்
கிள்ளிக் களைந்தானைக் கீர்த்திமைப் பாடிப்போய்
பிள்ளைக ளெல்லாரும் பாவைக் களம்புக்கார்
வெள்ளி எழுந்து வியாழம் உறங்கிற்று
புள்ளும் சிலம்பினகாண் போதரிக் கண்ணினாய்
குள்ளக் குளிரக் குடைந்து நீராடாதே
பள்ளிக் கிடத்தியோ பாவாய்! நீ நன்னாளால்
கள்ளந் தவிர்த்து கலந்தேலோ ரெம்பாவாய்பொருள்:

பறவையாய் வந்த பகாசுரன் என்னும் அரக்கனின் வாயை இரண்டாக பிளந்தவனும், பொல்லாத அரக்கனான இராவணின் பத்து தலைகளையும் கிள்ளி  எறிந்தவனுமானவனின் புகழைப் பாடிக் கொண்டு பெண் பிள்ளைகள் எல்லோரும் பாவை நோன்பு நோற்கும் இடத்துக்கு கூடி இருக்கிறோம். விடியற்காலையான இப்பொழுதில் சுக்கிரன்(வெள்ளிக்கிரகம்) உச்சிக்கு வந்து குரு(வியாழன்) மறைந்துவிட்டது. பறவைகள் எல்லாம் இரை தேட சிலம்பிக் கொண்டு புறப்பட்டு விட்டன, அழகிய மலரில் மீது வண்டு உறங்குவது போன்ற கண்களை உடையவளே! இந்த நல்ல நாளிலே நன்கு முழுகி நீராடாமல் இன்னும் படுக்கையில் கிடக்கிறாயே, தனியே இருந்து கபடம் நினைக்காமல் எங்களோடு சேர்ந்து நீராட வருவாயாக!

PuLLin vaay keendaanai(p) pollaa arakkanai(k)
kiLLi(k) kaLaindhaanai(k) keerththi mai paadi(p) pOy(p)
piLLaigaL ellaarum paavai(k) kaLambukkaar
veLLi ezhundhu viyaazham uRangitru
puLLum silambina kaaN pOdhari(k) kaNNinaay
kuLLa(k) kuLira(k) kudaindhu neeraadaadhE
paLLi(k) kidaththiyO! paavaay! nee nan naaLaal
kaLLam thavirndhu kalandhElOr Empaavaay
Meaning

puLLin vaay -  The bird’s mouth
kINtaanaip - kizhithaanai - (was) split    (by the Lord).                    
pollaa     arakkanai- The  naughty    rakshasa
kiLLik - Snipped (whose head was)
kaLain^thaanaik   - disposed of (by the Lord).
kIrththi   mai     paatip  -  praising (him and) singing 
pOyp - while going,
piLLaikaL        ellaarum - children (girls) all    
paavaik kaLam - for the Paavai nOmbu  (to that) place                    
pukkaar - reached
veLLi    ezhun^thu - Venus has risen (and)  
viyaazham   uRaNGkiRRu - Jupiter has slept  .
puLLum cilampina kaaN - Birds  (are) chirping. See !! 
pOth - (You who have a) flower (with)
arik - honeybee (on top)
kaNNinaay - (like) The girl with the eyes !
kuLLak kuLirak - Harsh  (and) cold water  (You are) 
kutain^thu - not dipping (into or) 
nIraataathE - bathing (in)

paLLik kitaththiyO? -  (but are) sleeping (and) lying on bed 
paavaay!  nI  nan naaLaal - Oh girl   you (on this)  good day   
kaLLam    - tricks  thavirnthu  - leave them   (and)
kalanthu  - join us    .
El  Or empaavaay - Come (Let us do) (the penance of) paavai nOmbu
14. 

"உங்கள் புழக்கடைத் தோட்டத்து வாவியுள்
செங்கழுநீர் வாய்நெகிழ்ந்து ஆம்பல்வாய் கூம்பினகாண்
செங்கல் பொடிக்கூரை வெண்பல் தவத்தவர்
தங்கள் திருக்கோயில் சங்கிடுவான் போதந்தார்
எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய்பேசும்
நங்காய் எழுந்திராய் நாணாதாய் நாவுடையாய்!
சங்கொடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன்
பங்கயக் கண்ணானைப் பாடேலோ ரெம்பாவாய்"

பொருள்:

உங்கள்  புழக்கடை (வீட்டின் பின் புறம்) தோட்டத்தில் உள்ள குளத்தில் செங்கழுநீர்(தாமரை) மலர்கள் விரிந்தும், ஆம்பல் மலர்கள் குவிந்தும் விட்டன. காவி நிறத்தில் தோய்ந்த ஆடைகளை உடுத்துபவரும், வெண்மையான சாம்பல் (வீபூதி) அணிந்த தவம் செய்யும் துறவிகள் தங்கள் திருக்கோயில்களில் ஆராதனை செய்ய புறப்பட்டு விட்டனர். நீராடுவதற்கு எங்களை 'எழுப்பி விடுவேன்' என்று சொல்லி வெறும் வாய்ப்பேச்சோடு நிறுத்திக் கொண்ட நங்கையே! எழுந்திராய்! சொன்னதை செய்யவில்லையே என்ற நாணம் சிறிதும் இல்லாதவளே !! நீ விரைவில் எழுந்து சங்கையும், சக்கரத்தையும் ஏந்தியுள்ள பரந்த கைகளை உடையவனும், அழகிய தாமரை மலர் போன்ற கண்களை கொண்டவனுமான கண்ணனின் புகழ் பாடுவாயாக!
 ungaL puzhakkadai(th) thOttaththu vaaviyuL
sengazhuneer vaay negizhndhu aambal vaay koombina kaaN
sengaR podi(k) koorai veNbal thavaththavar
thangaL thirukkOyil sangiduvaan pOdhanRaar
engaLai munnam ezhuppuvaan vaaypEsum
nangaay ezhundhiraay naaNaadhaay naavudaiyaay
sangOdu chakkaram Endhum thadakkaiyan
pangaya(k) kaNNaanai(p) paadElOr embaavaay.

uNGkaL  puzhaikkataith - (In) Your backyard         
thOttaththu   vaaviyuL - garden  (in the) pond
ceN GkazhunIr - red lilies (their)
vaay  - mouth/petals
nekizhnthu -  have opened 
aampal  vaay - water lilies (their)  mouth/petals
kUmpina  kaaN have closed  See !
ceNGkal poti  - Red ?   powder (saffron)
kkUrai -  robes   
VeNpal – ashes
Thavaththavar -  wearing ascetics
thaNGkaL thiru  kkOyil  - Their sacred temple  
caNGkituvaan pOthanthaar -  blow conch (are)  going .
eNGkaLai   munnam ­- Us         first  
ezhuppuvaan  -(you) will wake up 
Vaay pEcum - (you)  boasted/mouth speaks .
naNGkaay   ezhun^thiraay  - Hey girl   wake up        
naaNaathaay  - shameless girl   
naavutaiyaay  - talkative girl .
caNGkOtu   cakkaram -  Conch and  wheel    
Enthum - bearing
thata kkaiyan - wide  armed   (Lord)
paNGkayak   -  (with) Lotus 
kaNNaanaip   -  (like) eyes 
paatu sing about (Him).
El Or empaavaay - Come (Let us do) (the penance of) paavai Nonbu
Taken from 

http://www.ibiblio.org/sripedia/ebooks/tpv/vstp14.html
http://ushiveda.blogspot.com/2006/12/12-17.html
and modified slightly whereever necessary

தொடரும்..


No comments: