Sunday, February 10, 2008

திருப்பாவை(Thiruppaavai)-9,10

தூமணி மாடத்துச் சுற்றும் விளக்கெரிய
தூபங் கமழத் துயிலணைமேல் கண்வளரும்
மாமான் மகளே! மணிக்கதவம் தாள்திறவாய்
மாமீர் அவளை எழுப்பீரோ உன்மகள்தான்
ஊமையோ அன்றிச் செவிடோ அனந்தலோ
ஏமப் பெருந்துயில் மந்திரப் பட்டாளோமா
மாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்றென்று
நாமம் பலவும் நவின்றேலோ ரெம்பாவாய்.

பொருள்:
அழகான குறையற்ற மாணிக்கங்கள் அலங்கரிக்கும் மாடத்தில் சுற்றிலும் விளக்கெரிய, நறுமணத்துடன் எங்கும் தூபம் கமழ அழகிய மெத்தையில் உறங்கும் மாமன் மகளே உன் மணிக்கதவின் தாளை திறவாய்! மாமியே அவளை எழுப்புங்கள், நாம் சொல்வதை கேட்காமல் உறங்கும் உன் மகள் ஊமையோ?செவிடோ? களைப்போ அல்லது தன்னை மறந்து உறங்கும் வண்ணம் மந்திரவாதம் செய்யப்பட்டாளோ? அவள் உறக்கம் கலைத்து அந்த மாயனின், மாதவனின், வைகுந்த நாதனின் நாமங்களை சொல்லி அவன் அருளை வேண்டுவோம்.

thoomaNi maadaththuc cuRRum viLakkeriyath *
thoopam kamazhath thuyilaNaimEl kaN vaLarum *
maamaan magaLE! maNik kadhavam thaaL thiRavaay *
maameer! avaLai ezhuppeerO * un magaL thaan
oomaiyO? anRic cevidO? anandhalO? *
Emap perunthuyil mandhirap pattaaLO? *
maamaayan maadhavan vaikundhan enRenRu *
naamam palavum navinRElOr embaavaay.


Word for Word meaning
thoo maNi -wonderfully ornamented
maadaththu -hall
cuRRum viLakku eriya -with lamps burning all around
thoopam (thoomam) -incense
kamazha -wafting
thuyil aNai mEl -on your sleeping bed
kaN vaLarum -asleep (lit. your eyes asleep)
maamaan magaLE -O daughter of our uncle!
maNi -jewelled
kadhavam -door's
thaaL -latches
thiRavaay -open!
maameer -Dear Aunty!
avaLai ezhuppeerO -please wake her up
un magaL thaan -your daughter, indeed
oomaiyO? -has she been struck dumb (speechless)?
anRi -or,
cevidO? -is she deaf?
anandhalO? -is she exhausted (and therefore unable to get up)?
Ema -curse
perun^ thuyil -long sleep
mandira -spell (Sanskrit: mantra)
pattaaLO? -has she been placed under
maa -great
maayan -magician (Maayan is a Tamil word for Vishnu)
maadhavan -a name of Vishnu meaning consort of Lakshmi
(maa = Lakshmi)
vaikundhan -Lord of Vaikuntha, the supreme place
where the liberated live
enRu -enRu saying
naamam palavum -many names
navinRu -we recite (to ward off her spell of sleep
and wake her up)

திருப்பாவை பாடல் - 10

நோற்றுச் சுவர்க்கம் புகுகின்ற வம்மனாய்
மாற்றமுந் தாராரோ வாசல் திறவாதார்
நாற்றத் துழாய்முடி நாராயணன் நம்மால்
போற்றப் பறைதரும் புண்ணியனால் பண்டொருநாள்
கூற்றத்தின் வாய்வீழ்ந்த கும்ப கருணனும்
தோற்றும் உனக்கே பெருந்துயில்தான் தந்தானோ?
ஆற்ற அனந்த லுடையாய் அருங்கலமே
தேற்றமாய் வந்து திறவேலோ ரெம்பாவாய்.

பொருள்:பாவை நோன்பிருந்து சுவர்க்கம் அடைய உன்னை எழுப்பினால் வாசல் கதவை திறக்காதவளே நீ பேசவும் மாட்டாயோ? மணங்கமழும்(நாற்றம்) துளசி(துழாய்) மாலையை அணிந்திருக்கும் நாராயணின் புகழை நாம் போற்றினால் அவன் நமக்கு வேண்டியன தருவான். அன்றொரு(பண்டொரு) நாள் எமனின்(கூற்றத்தின்) வாயில் வீழ்ந்த கும்பகர்ணன், உன்னிடம் உறங்கும் போட்டியில் தோற்று பெரும் உறக்கத்தை உனக்கு தந்தானோ? என்று சொல்லும் படி உறங்குபவளே, எங்களுக்கு அணியாய் இருப்பவளே தடுமாறாமல் தெளிவாய் வந்து கதவை திறப்பாயாக.

nORRuc cuvarkkam puguginRa ammanaay! *
maaRRamum thaaraarO vaasal thiRavaadhaar *
naaRRath thuzhaay mudi naaraayaNan * nammaal
pORRap paRai tharum puNNiyanaal * pandu oru naaL
kooRRaththin vaay veezhndha kumbakarNanum *
thORRum unakkE perunthuyil thaan thandhaanO *
aaRRa anandhal udaiyaay! arungalamE *
thERRamaay vandhu thiRavElOr embaavaay.


Word for Word meaning
nORRu -performing (the paavai) vow
cuvarkkam -heaven (Sanskrit: svarga)
puguginra -entering
ammanaay! -O dear girl!
maaRRamum -Even a reply
thaaraarO? -shouldn't give?
vaasal -doors
thiRavaadhaar -those who don't open
naaRRa -fragrant
thuzhaay -Tulasi
mudi (bearing on his)- head
naaraayaNan -Narayana
nammaal -by us
pORRa -praised
paRai tharum -gives the drum
puNNiyanaal -by He who is virtue itself
paNdu oru naaL -One day, long ago
kooRRaththin -into Death's
vaay -mouth
veezhndha -fell
kumbakarNanum -Kumbhakarna
thORRum -having been defeated
unakkE -just to you
perun^ thuyil -deep sleep
thaan -indeed
thandhaanO? -has he given it?
aaRRa -utterly
anandhal udaiyaay! -one who is overcome with sleep
arum kalamE! -you who are the jewel among us!
thERRamaay -having understood
vandhu -come
thiRa -open

தொடரும்..

1 comment:

krishnaraj said...

Ammaiyier !...,

Naalum(+ in favorites) ungal pookalai kana varugiraen, ematra thudan selgiraen.
Ingu (tamilkkalvi) anmai kalangalil padivu edum kana villai
Thaervu mudivugal sirappa/magizhchiya irundanava

Anbum vazhthum ungal petrorkum matrum senbaga lakshmi kum (unnga patima va sonnaen) :-)

Mikka anbudan,
Kirutina Rasu, Pa.

Puducherry
http://pradje.hi5.com
kirouchenaradje@gmailcom