Wednesday, November 09, 2005

திருவாசகம் - பூ ஏறு கோனும்..கண்ணப்பன்

கண்ணப்பன் ஒப்பதோர் அன்பின்மை கண்டபின
என்னப்பன் என்னொப்பில் என்னையும்ஆட் கொண்டருள
வண்ணப் பணித்தென்னை வாவென்ற வான்கருணைச
சுண்ணப்பொன் நீற்றற்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.


தெளிவுரை:
கண்ணப்பருடைய அன்புக்கு ஒப்பான அன்பு என்னிடத்தில் இல்லாமை அறிந்தும் என் தந்தையான ஈசன் எதனோடும் ஒப்பில்லாத என்னையும் அடிமையாகக் கொண்டருளி இவ்வண்ண்ம் செய் என்று (நான் செய்ய வேண்டியதைத்) தெரிவித்து என்னைத் தில்லைக்கு வருக என்று அருளிய மேலாகிய கருணையையுடைய பொடியாக / மின்னுகின்ற அழகிய திருநீற்றையணிந்தவனிடத்தே போய் ஊதுவாயாக! அரச வண்டே!

பதவுரை :

கண்ணப்பன் ஒப்பதோர் அன்பு - கண்ணப்பருடைய அன்புக்கு ஒப்பான அன்பு

இன்மை கண்டபின் - என்னிடத்தில் இல்லாமை அறிந்தும்

என் அப்பன் - என் தந்தையான ஈசன்

என் ஒப்பில் - எதனோடும் ஒப்பில்லாத

என்னையும் ஆட்கொண்டருளி - என்னையும் அடிமையாகக் கொண்டருளி

வண்ணம் பணித்து - இவ்வண்ண்ம் செய் என்று (நான் செய்ய வேண்டியதைத்) தெரிவித்து

என்னை வாவென்ற - என்னைத் தில்லைக்கு வருக என்று அருளிய

வான் கருணை - மேலாகிய கருணையையுடைய

சுண்ணம் - பொடியாக / மின்னுகின்ற

பொன் நீற்றற்கே - அழகிய திருநீற்றையணிந்தவனிடத்தே

சென்று ஊதாய் - போய் ஊதுவாயாக!

கோத்தும்பீ - அரச வண்டே!

விளக்கவுரை :

Thanks to wiki books!!

கண்ணப்பர் அன்பு காட்டியது :
தொண்டை நன்னாட்டில் உடுப்பூர் என்னும் ஊரில் வேடர் குலத்தில் தோன்றியவர் கண்ணப்பர். இவரது இயற்பெயர் திண்ணனார். பருவம் வந்ததும் வேட்டையாடும்பொருட்டுச் சென்றவர் காளத்தி மலை அடிவாரத்தை அடைந்தார்; துணைவன் நாணானால் குடுமித் தேவர் அம்மலைமீதுள்ளார் என உணர்ந்தார்.
முன்னைத் தவப்பயனால் மலைமீதேறிப் பெருமானைக் கண்டார்; அன்பு கொண்டார்; இலிங்கத்தின்மேல் பூவும் பச்சிலையும் இருக்கக் கண்டு, அவற்றை அந்தணர் ஒருவர் சார்த்தி வழிபட்ட முறையை நாணன் கூறக் கேட்டார். பின்பு வாயாகிய கலசத்தில் நீரை முகந்துகொண்டும், பூவும் பச்சிலையும் பறித்துத் தலையில் வைத்துக்கொண்டும், வேட்டையாடிய இறைச்சியாகிய உணவைத் தேடிக் கொண்டுவந்தும், இலிங்கத்தின்மீதிருந்த பூ முதலியவற்றைத் தம் செருப்புக்காலால் நீக்கி, தாம் கொணர்ந்த நீரை உமிழ்ந்து பூவையும் இலையையும் சொரிந்து, ஊனமுதை இட்டு வழிபட்டார்; இங்ஙனம் ஐந்து நாள்கள் வழிபாடாற்றினார். இதைக் கண்டு மனம் பொறாது வருந்திய சிவகோசரியாருக்குத் திண்ணனாரின் அன்பைப் புலப்படுத்த எண்ணிய இறைவன், ஆறாம் நாள் தன் கண்ணில் உதிரம் சொரியச் செய்தான். இதைக் கண்ட திண்ணனார் துடிதுடித்துத் தம் கண்ணையே இடந்து அப்பினார். இறைவனது மற்றொரு கண்ணிலும் உதிரம் வரக் கண்டு தமது மற்றொரு கண்ணையும் அம்பினால் தோண்டும் போது இறைவன், ‘நில்லு கண்ணப்ப’ எனத் தடுத்து நாயனாரின் அன்பை வெளிப்படுத்தினான்.

8 comments:

saydilip said...

This is a good work. I've added you to my blogroll. Keep up this good work.

Arjuna_Speaks said...

Arumaiyana post Priya :)..Is it the Kalahasthi temple? If so, is Kannapanar a gulti? Just wondering.. :)..

Arjuna_Speaks said...

Also realized even though there is a hill in kalahasthi..but the temple is below only..and there is no lingam in the temple..since it represents vayu..So where is this kalathi temple?

Arjuna_Speaks said...

Tinnanar, known as Kannappar, was born of Nagan, the king of the Vyadhas (hunters), in Uduppur, in South India. King Nagan was a great Bhakta of Lord Subrahmanya. From his boyhood, Tinnanar was well trained in the skill of a hunter and archery and in his prime age, he had to assume the reins of government which his old father bestowed on him. One day, Tinnanar went out for a hunt with some of his followers. While wandering in the forest they came across a hog, escaping from a net. They, at once chased the hog for a long time, up and down the hills. After a long time, Tinnanar killed the hog and as they were much tired due to the long chasing, they at once arranged to cook the flesh of the animal and it was removed to another place in the Kalahasti Hill which was nearby. While walking towards the hill one of the followers of Tinnanar suggested to him to pay a visit to Kudumi Thevar, the presiding deity of the hills, and they proceeded to have Darsana of the Lord on the hill.

While climbing up the hill Tinnanar felt as if some great burden which was on him uptill now, was gradually diminishing and he decided now to go to the temple nearby, have Darsana of the Lord there and then to take their meals. As soon as he came near the temple, to his great joy he saw a Siva Linga. At the very sight of Isvara, he was transformed to an embodiment of love and devotion and extreme joy. Like a mother who met her child that was missing for long, Tinnanar was merged in deep feeling of divine ecstasy and Prem. Ha! What a boundless and inexpressible and illimitable joy and exhilaration he had at the very sight of Lord Siva! He began to cry, weep and shed tears of joy and love towards the Lord. He forgot everything about his meals and his followers and even his own body.

He felt very much for the loneliness of the Lord on the hills without being protected against the animals and others that might do harm to Him, and he decided to keep watch over the temple throughout the night against any danger from animals or evil-doers. On seeing that the Lord was hungry, he at once ran out to prepare meals for the Lord out of the meat he had got by killing the hog. He carefully took the flesh, tasted it and thus selected the pieces which were palatable and roasted them. The remaining portion he threw away as bad. Then he proceeded towards the river to fetch water for the Abhisheka and. he got the water in his mouth. On the way, he plucked some flowers and kept them in the locks of his hair. With these preparations he entered the temple, removed the old flowers that were lying on the Lord by shoe, did Abhisheka with the water in his mouth and decorated Him with the flowers he had on his locks of hair. Then he offered the Prasad of meat to the Lord. Finishing all these, with bow and arrow in his hand he kept a keen watch over the temple by standing in front of the temple throughout the night. Early in the morning, he went out for hunt to bring Prasad for the Lord.

When Tinnanar left for hunting, the temple priest, Sivakasariar, an earnest and sincere devotee of Lord Sankara, came to the temple and to his great surprise and disappointment, saw bones and flesh all round the Lord and the decorations have been spoiled. But he could not identify the man who has done such an act, and meddled with the sanctity of the place. So uttering the necessary Mantras, he cleaned the place and performed his usual Puja for the Lord and recited the prayers. After the Puja he closed the temple and went out.

Tinnanar now returned with the Prasad of meat and flesh and as before, he removed the old decorations done by the priest, decorated in his own way as usual, and offered Prasad. At night, he kept vigil and keen watch over the temple. Early in the morning, he went out to bring Prasad. Thus he was with the Lord serving Him for five days and in spite of the entreaties of his parents to come home, he persisted in remaining with the Lord and Lord alone.

Sivakasariar, who was vexed with the incident being repeated day by day, complained to the Lord and requested Him to put an end to these mishappenings. Lord Siva appeared in the priest’s dream and narrated to him what was happening in the temple during the absence of the priest and told him also that what all actions Tinnanar was doing was only out of pure, unsophisticated love that he bore towards the Lord. Further, the Lord said: “I welcome, and rather I am immensely pleased with the mouthful of water by which he is doing my Abhisheka. This has greater value to Me than by the Tirthas of the Ganga. Whatever action that is performed out of pure and deep love and faith, I merit it with greater value than those rituals and austerities done by the Vedic injunctions”. Then Lord Gangadhar asked the priest to come to the temple next day and hide himself behind the Mufti and witness what Tinnanar does.

Tinnanar, after bringing the Prasad, arranged in his own usual way for the Abhisheka and decoration of the Lord. Now Lord Siva willed that the priest, Sivakasariar should see and feel the degree of devotion and faith that Tinnanar was having for Him. So, while Tinnanar was doing the Puja and offering the Prasad of meat, to his great astonishment, he saw the Lord shedding tears of blood, in the right eye. He got perplexed and was at a loss to know what to do. He ran hither and thither to bring some leaves for stopping the bleeding but found they were of no use. He wept bitterly, cursed himself for being unable to stop the bleeding from the eye. At last, a plan came to him. He at once plucked out his right eye with his arrow and fixed it on the right eye of the Lord. To his great joy and ecstasy, he saw the bleeding stopped. While he was dancing in divine ecstasy for having cured the bleeding, all on a sudden, he perceived that the left eye also was bleeding. Though he was overtaken by surprise and sorrow, the previous plan came to him and he decided to pierce his left eye with his arrow with the intention of plucking it out and fixing it on the left eye of the Lord. But when his both eyes were gone, how could he see the bleeding on the left eye of the Lord so as to stop it by fixing his own eye? Hence, in order to identify the left eye of the Lord, he first fixed it up with the shoe on his right foot, and began to pierce his own left eye with the arrow in his hand. But Isvara will not be so cruel as to see His Bhaktas suffer so much. On the spot, the Lord appeared and addressed Tinnanar as ‘Kannappa’ and stopped him from plucking out the left eye. He was much pleased with the filial devotion and staunch faith that Kannappar had for Him and kept him by His right side.

The above story of Kannappar is illustrative of the highest degree of devotion and faith that was evinced by the Bhakta towards Lord Siva, even though he was a hunter by caste and never cared for the rituals and austerities by which the Lord should be worshipped. It was only mere love and intense devotion to the Lord that bestowed on him the greatest boon from the Lord, i.e., Self-realisation. It is only a matter of six days that he performed the Puja ceremonies to the Lord in his own way, but the amount of devotion and love he had to the Lord, was boundless.

May the blessings of Kannappar be upon you all! May you all attain the highest goal of human life by following the example of Kannappa Nayanar, the great South Indian Bhakta of Lord Siva!

Arjuna_Speaks said...

I am just pissed off with myself when I read this story! :( - I am worse than a chandala!

Anonymous said...

kalakkura chandru.. i mean kalakkura priya...

Priya said...

Thanks dilip!!

Arjuna,enna idhu.. ennakku siripu dhaan varaudhu!!

maraindhirundhu maraimugamaai ootum anony,
ungal thiraiyai vilakka vendukiren!!

Anonymous said...

that kalakkura chandru was from me.. forgot to leave my name...
subbu,